Ohita ja siirry sisältöön

Toimitus 3-6 päivän kuluessa

  Käyttöehdot

  Sisällysluettelo:
  Osio 1 - Määritelmät
  Osio 2 – Yrittäjän henkilöllisyys
  Osio 3 - Soveltuvuus
  Osio 4 - Tuotteet
  Osio 5 - Sopimus
  Osio 6 - Peruutusoikeus
  Osio 7 – Peruutuksen hinta
  Osio 8 - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen
  Osio 9 - Hinta
  Osio 10 - Vaatimustenmukaisuus ja takuu
  Osio 11 – Toimitus ja toteutus
  Osio 12 – Maksujen kesto: kesto, peruutus ja pidennys
  Osio 13 - Maksu
  Osio 14 - Valittelumenetelmät
  Osio 15 - Riidat
  Osio 16 - Lisä- tai poikkeussäännökset

  Osio 1 - Määritelmät
  Seuraavia määritelmiä sovelletaan näihin käyttöehtoihin:
  1. Peruuttamisaika: ajanjakso, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan;
  2. Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka ei harjoita ammattia tai liiketoimintaa, ja joka tekee etäsopimuksen yrittäjän kanssa;
  3. Päivä: kalenteripäivä;
  4. Kestotapahtuma: etäsopimus, joka koskee useita tuotteita ja/tai palveluja, joiden toimitus- ja/tai ostovelvoite jakautuu ajallisesti;
  5. Pysyvä tallennusväline: mikä tahansa keino, jonka avulla kuluttaja tai yrittäjä voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja siten, että tallennetut tiedot voidaan myöhemmin käyttää ja jäljentää muuttumattomina.
  6. Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus luopua etäsopimuksesta harkinta-ajan kuluessa;
  7. Mallilomake: Yrittäjän käyttöön asettama peruuttamislomakemalli, jonka kuluttaja voi täyttää halutessaan käyttää peruuttamisoikeuttaan.
  8. Yrittäjä: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tarjoaa tuotteita ja/tai palveluja kuluttajille etämyynnissä;
  9. Etäsopimus: sopimus, jota käytetään yrittäjän tuotteiden ja/tai palvelujen etämyyntiä varten myyjän järjestämässä systeemissä, aina sopimuksen päättymiseen asti, ja jonka käyttö koostuu yksinomaan yhdestä tai useammasta etäviestinnän välineestä.
  10. Etäviestintäteknologia: keinot, joita voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että kuluttaja ja yrittäjä tapaavat samanaikaisesti samassa huoneessa.
  11. Yleiset sopimusehdot: yrittäjän nykyiset yleiset sopimusehdot.
  Osio 2 – Yrittäjän henkilöllisyys
  ZDO E-Commerce
  De Nieuwe Erven 3
  5431NV Cuijk
  Alankomaat

  Puhelinnumero: +31850139521 (09:00 - 17:00, Maanantaista lauantaihin)
  Sähköpostiosoite:
  Kauppakamarin numero: 86656929
  ALV-tunnistenumero: NL004287802B44

  Osio 3 - Soveltuvuus
  1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin yrittäjän tarjouksiin sekä kaikkiin yrittäjän ja kuluttajan välisiin etäsopimuksiin ja tilauksiin.
  2. Ennen etäsopimuksen tekemistä kuluttaja saa nämä yleiset sopimusehdot nähtäväkseen. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista ennen etäsopimuksen tekemistä, ilmoitetaan, että yleiset sopimusehdot ovat nähtävillä yrittäjällä, ja ne lähetetään kuluttajan pyynnöstä mahdollisimman pian maksutta.
  3. Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, näiden yleisten sopimusehtojen teksti voidaan edellisestä kohdasta poiketen ja ennen etäsopimuksen tekemistä asettaa kuluttajan saataville sähköisesti siten, että se voidaan yksinkertaisesti tallentaa pysyvälle tietovälineelle. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista ennen etäsopimuksen tekemistä, ilmoitetaan, missä yleisiin sopimusehtoihin voi tutustua sähköisesti ja että ne lähetetään maksutta kuluttajan pyynnöstä sähköisesti tai muulla tavoin.
  4. Jos näiden yleisten sopimusehtojen lisäksi sovelletaan erityisiä tuote- tai palvelukohtaisia ehtoja, toista ja kolmatta kappaletta sovelletaan soveltuvin osin, ja kuluttaja voi aina vedota sovellettavaan määräykseen, jos yleiset sopimusehdot ovat ristiriidassa keskenään.
  5. Jos milloin tahansa yksi tai useampi näiden yleisten sopimusehtojen määräys on kokonaan tai osittain mitätön tai tuhoutunut, sopimuksen ja näiden sopimusehtojen muut osat jäävät voimaan ja kyseinen määräys korvataan viipymättä keskinäisessä neuvottelussa määräyksellä, jonka sisältö on mahdollisimman lähellä alkuperäisen määräyksen sanamuotoa.
  6. Tilanteet, joita ei ole säännelty näissä yleisissä ehdoissa, on arvioitava näiden yleisten ehtojen "hengen" mukaisesti.
  7. Epäselvyydet ehtojemme yhden tai useamman määräyksen tulkinnasta tai sisällöstä on selitettävä näiden ehtojen "hengen" mukaisesti.

  Osio 4 - Tuotteet
  1. Jos tarjonnan voimassaoloaika on rajoitettu tai siihen liittyy ehtoja, tämä mainitaan nimenomaisesti tuotteessa.
  2. Tarjous on sitoumukseton. Yrittäjällä on oikeus muuttaa ja säätää tarjousta.
  3. Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjouksen asianmukaisesti. Jos yrittäjä käyttää kuvia, ne ovat totuudenmukainen esitys tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Tarjouksessa olevat ilmeiset virheet tai ilmeiset puutteet eivät sido yrittäjää.
  4. Kaikki tarjoukseen sisältyvät kuvat, tekniset tiedot ja lisätiedot ovat suuntaa antavia, eivätkä ne voi johtaa korvaukseen tai sopimuksen purkamiseen.
  5. Tuotteiden oheiskuvat ovat todellinen esitys tarjotuista tuotteista. Yrittäjä ei voi taata, että näytetyt värit vastaavat täsmälleen tuotteiden todellisia värejä.
  6. Jokainen tarjous sisältää sellaiset tiedot, että kuluttajalle on selvää, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia tarjouksen hyväksymiseen liittyy. Tämä koskee erityisesti:

  • hinta mukaan lukien verot;
  • mahdolliset toimituskulut;
  • tapa, jolla sopimus tehdään, ja mitä toimia se edellyttää;
  • sovelletaanko peruuttamisoikeutta vai ei;
  • maksutapa, toimitustapa ja sopimuksen toteuttamistapa;
  • tarjouksen hyväksymisen määräaika tai määräaika, jonka kuluessa yrittäjä takaa hinnan;
  • etäviestinnän hinta, jos etäviestintätekniikan käyttökustannukset lasketaan muun kuin käytetyn viestintävälineen tavanomaisen perushinnan perusteella;
  • arkistoidaanko sopimus sen tekemisen jälkeen, ja jos se arkistoidaan, miten kuluttaja voi tarkastella sitä;
  • tapa, jolla kuluttaja voi ennen sopimuksen tekemistä tarkistaa ja halutessaan korjata sopimuksen yhteydessä antamansa tiedot;
  • kaikki muut kielet, joilla sopimus voidaan tehdä hollannin lisäksi;
  • menettelysäännöt, joita yrittäjään sovelletaan, ja tapa, jolla kuluttaja voi tutustua näihin menettelysääntöihin sähköisesti; ja
  • etäsopimuksen vähimmäiskesto, jos kyseessä on pitkäaikainen liiketoimi.
  • Valinnainen: saatavilla olevat koot, värit, materiaalityypit.
  Osio 5 - Sopimus
  1. Jollei 4. kohdan määräyksissä ole toisin mainittu, sopimus syntyy, kun kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen ja täyttänyt siihen liittyvät ehdot.
  2. Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, yrittäjä vahvistaa välittömästi tarjouksen hyväksymisen vastaanottamisen sähköisesti. Niin kauan kuin yrittäjä ei ole vahvistanut hyväksynnän vastaanottamista, kuluttaja voi purkaa sopimuksen.
  3. Jos sopimus tehdään sähköisesti, yrittäjä toteuttaa asianmukaiset tekniset ja järjestelmälliset toimenpiteet varmistaakseen sähköisen tiedonsiirron ja turvallisen verkkoympäristön. Jos kuluttaja voi maksaa sähköisesti, yrittäjä toteuttaa asianmukaiset turvatoimet.
  4. Yrittäjä voi - oikeudellisten puitteiden puitteissa - saada tietoa siitä, pystyykö kuluttaja täyttämään maksuvelvoitteensa, sekä kaikista niistä seikoista ja tekijöistä, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen vastuullisen tekemisen kannalta. Jos yrittäjällä on tämän selvityksen perusteella hyvät syyt olla tekemättä sopimusta, hänellä on oikeus kieltäytyä tilauksesta tai pyynnöstä perustellusti tai liittää sen toteuttamiseen erityisehtoja.
  5. Yrittäjä lähettää kuluttajalle tuotteen tai palvelun mukana seuraavat tiedot kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne saatavillaan olevaan pysyvään tallennusvälineeseen:
  a. yrittäjän toimipaikan käyntiosoite, johon kuluttaja voi tehdä valituksia;
  b. edellytykset, joiden täyttyessä ja miten kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan, tai selkeä ilmoitus peruuttamisoikeuden poissulkemisesta;
  c. tiedot takuusta ja myynnin jälkeisestä palvelusta;
  d. näiden ehtojen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot, ellei yrittäjä ole jo antanut näitä tietoja kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä;
  e. sopimuksen irtisanomista koskevat vaatimukset, jos sopimus on voimassa yli vuoden tai toistaiseksi voimassa oleva.
  6. Jos kyseessä on pitkäaikainen liiketoimi, edellisen kohdan määräystä sovelletaan vain ensimmäiseen toimitukseen.
  7. Jokainen sopimus tehdään sillä ehdolla, että kyseisiä tuotteita on riittävästi saatavilla.

  Osio 6- Peruuttamisoikeus

  Tuotteita toimitettaessa:
  1. Kuluttaja voi tuotteita ostaessaan purkaa sopimuksen ilman perusteluja 14 päivän kuluessa. Tämä harkinta-aika alkaa seuraavana päivänä siitä, kun kuluttaja tai kuluttajan etukäteen nimeämä ja yrittäjälle ilmoitettu edustaja on vastaanottanut tuotteen.
  2. Harkinta-aikana kuluttajan on käsiteltävä tuotetta ja pakkausta huolellisesti. Hän purkaa tuotteen pakkauksesta tai käyttää sitä vain siinä määrin kuin on tarpeen sen arvioimiseksi, haluaako hän pitää tuotteen. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on palautettava tuote kaikkine toimitettuine lisävarusteineen ja - jos se on kohtuudella mahdollista - alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa yrittäjälle yrittäjän antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.
  3. Jos kuluttaja haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on ilmoitettava siitä yrittäjälle 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Kuluttajan on ilmoitettava tästä mallilomakkeella. Kun kuluttaja on ilmoittanut haluavansa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on palautettava tuote 14 päivän kuluessa. Kuluttajan on osoitettava, että toimitettu tavara on palautettu ajoissa, esimerkiksi lähetystodistuksella.
  4. Jos asiakas ei ole 2 ja 3 kohdassa mainittujen määräaikojen päättymisen jälkeen ilmoittanut haluavansa käyttää peruuttamisoikeuttaan tai ei ole palauttanut tuotetta yrittäjälle, osto on lopullinen.
  Palveluja tarjottaessa:
  5. Palveluja tarjottaessa kuluttajalla on mahdollisuus purkaa sopimus ilman perusteluja vähintään 14 päivän ajan sopimuksen tekemispäivästä lukien.
  6. Peruuttamisoikeuttaan käyttäessään kuluttajan on viitattava yrittäjän tarjouksen yhteydessä ja/tai viimeistään toimituksen yhteydessä antamiin kohtuullisiin ja selkeisiin ohjeisiin.

  Osio 7 - Peruuttamisesta aiheutuvat kustannukset

  1. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, enintään palautuskustannukset jäävät hänen maksettavakseen.
  2. Jos kuluttaja on maksanut summan, yrittäjä palauttaa tämän summan mahdollisimman pian, mutta viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisesta. Edellytyksenä on, että verkkokauppias on jo vastaanottanut tuotteen takaisin tai että voidaan esittää vakuuttava todiste täydellisestä palautuksesta. Palautus suoritetaan samalla maksutavalla, jota kuluttaja on käyttänyt, ellei kuluttaja nimenomaisesti anna lupaa muuhun maksutapaan.
  3. Jos tuote vahingoittuu kuluttajan huolimattomasta käsittelystä johtuen, kuluttaja on vastuussa tuotteen arvonmenetyksestä.
  4. Kuluttaja ei voi joutua vastuuseen tuotteen arvonalennuksesta, jos yrittäjä ei ole antanut kaikkia lakisääteisiä tietoja peruuttamisoikeudesta, tämä on tehtävä ennen ostosopimuksen tekemistä.


  Osio 8 - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen

  1. Yrittäjä voi sulkea pois kuluttajan peruuttamisoikeuden 2 ja 3 kohdassa kuvattujen tuotteiden osalta. Peruuttamisoikeuden poissulkemista sovelletaan vain, jos yrittäjä on ilmoittanut tästä selkeästi tarjouksessa vähintään hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä.
  2. Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain tuotteiden osalta:
  a. jotka yrittäjä on laatinut kuluttajan määritysten mukaisesti;
  b. jotka ovat luonteeltaan selvästi henkilökohtaisia;
  c. joita ei niiden luonteen vuoksi voida palauttaa;
  d. jotka voivat pilaantua tai vanhentua nopeasti;
  e. joiden hinta on altis rahoitusmarkkinoiden vaihteluille, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa;
  f. irtonaiset sanoma- ja aikakauslehdet;
  g. ääni- ja kuvatallenteet sekä tietokoneohjelmistot, joiden sinetin kuluttaja on rikkonut.
  h. hygieniatuotteet, joiden sinetin kuluttaja on rikkonut.
  3. Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain palvelujen osalta:


  a. jotka koskevat majoitusta, kuljetusta, ravintolatoimintaa tai vapaa-ajan toimintaa tiettynä päivänä tai tiettynä ajanjaksona;
  b. joiden toimitus on aloitettu kuluttajan nimenomaisella suostumuksella ennen harkinta-ajan päättymistä;
  c. jotka koskevat vedonlyöntiä ja arpajaisia.

  Osio 9 - Hinta

  1. Tarjottujen tuotteiden ja/tai palvelujen hintoja ei koroteta tarjouksessa ilmoitetun voimassaoloajan aikana, lukuun ottamatta arvonlisäverokannan muutoksista johtuvia hinnanmuutoksia.
  2. Edellisestä kohdasta poiketen yrittäjä voi tarjota muuttuvia hintoja tuotteille tai palveluille, joiden hinnat vaihtelevat rahoitusmarkkinoilla ja joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa. Tämä riippuvuus vaihteluista ja siitä, että kaikki ilmoitetut hinnat ovat tavoitehintoja, ilmoitetaan tarjouksessa.
  3. Hinnankorotukset kolmen kuukauden sisällä sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat lakisääteisistä määräyksistä tai säännöksistä.
  4. Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos yrittäjä on niin määrännyt ja:
  a. ne johtuvat lakisääteisistä määräyksistä tai säännöksistä; tai
  b. kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus siitä päivästä alkaen, jona hinnankorotus tulee voimaan.
  5. Tuotteiden tai palvelujen tarjouksessa ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron.
  6. Kaikkiin hintoihin voi sisältyä paino- ja kirjoitusvirheitä. Paino- ja kirjoitusvirheiden seurauksista ei oteta vastuuta. Paino- ja kirjoitusvirheiden tapauksessa yrittäjä ei ole velvollinen toimittamaan tuotetta virheellisen hinnan mukaisesti.


  Osio 10 - Vaatimustenmukaisuus ja takuu

  1. Yrittäjä takaa, että tuotteet ja/tai palvelut ovat sopimuksen, tarjouksessa mainittujen eritelmien, kohtuullisten luotettavuus- ja/tai käytettävyysvaatimusten sekä sopimuksen tekopäivänä voimassa olevien säännösten ja/tai viranomaismääräysten mukaisia. Mikäli erikseen sovitaan, yrittäjä takaa myös, että tuote soveltuu muuhun kuin tavanomaiseen käyttöön.
  2. Yrittäjän, valmistajan tai maahantuojan antama takuu ei vaikuta niihin laillisiin oikeuksiin ja vaatimuksiin, joita kuluttaja voi sopimuksen perusteella esittää yrittäjää vastaan.
  3. Mahdollisista vioista tai virheellisesti toimitetuista tuotteista on ilmoitettava yrittäjälle kirjallisesti 2 kuukauden kuluessa toimituksesta. Tuotteet on palautettava alkuperäispakkauksessa ja uudessa kunnossa.
  4. Yrittäjän takuuaika vastaa valmistajan takuuaikaa. Yrittäjä ei kuitenkaan koskaan ole vastuussa tuotteiden lopullisesta soveltuvuudesta kuluttajan kuhunkin yksittäiseen käyttötarkoitukseen eikä tuotteiden käyttöä tai soveltamista koskevista neuvoista.
  5. Takuu ei ole voimassa, jos:
  - Kuluttaja on itse korjannut ja/tai muuttanut toimitettuja tuotteita tai antanut ne kolmannen osapuolen korjattavaksi ja/tai käsiteltäväksi;
  - Toimitettuja tuotteita on altistettu epänormaaleille olosuhteille tai niitä on muutoin käsitelty huolimattomasti tai yrittäjän ohjeiden vastaisesti ja/tai niitä on käsitelty pakkauksessa;
  • Virheellisyys johtuu kokonaan tai osittain määräyksistä, joita hallitus on antanut tai antaa käytettävien materiaalien luonteen tai laadun osalta.

  Osio 11- Toimitus ja toteutus

  1. Yrittäjä noudattaa mahdollisimman suurta huolellisuutta ottaessaan vastaan ja toteuttaessaan tuotteita koskevia tilauksia ja arvioidessaan palvelujen tarjoamista koskevia hakemuksia.
  2. Toimituspaikkana on osoite, jonka kuluttaja on ilmoittanut yritykselle.
  3. Yritys toteuttaa tämän artiklan 4 kohdassa mainitut seikat huomioon ottaen hyväksytyt tilaukset ripeästi, mutta viimeistään 30 päivän kuluessa, ellei kuluttaja ole sopinut pidemmästä toimitusajasta. Jos toimitus viivästyy tai jos tilausta ei voida toteuttaa tai se voidaan toteuttaa vain osittain, kuluttajalle ilmoitetaan tästä viimeistään 30 päivän kuluttua tilauksen tekemisestä. Tällöin kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus ilman kuluja. Kuluttajalla ei ole oikeutta korvaukseen.
  4. Kaikki toimitusajat ovat viitteellisiä. Kuluttaja ei voi johtaa mitään oikeuksia mistään ilmoitetuista ehdoista. Määräajan ylittäminen ei oikeuta kuluttajaa vahingonkorvaukseen.
  5. Jos kauppa purkautuu tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti, yrittäjä palauttaa kuluttajan maksaman summan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa purkamisesta.
  6. Jos tilatun tuotteen toimitus osoittautuu mahdottomaksi, yrittäjä pyrkii toimittamaan korvaavan tuotteen. Viimeistään toimituksen yhteydessä ilmoitetaan selkeästi ja ymmärrettävästi, että tilalle toimitetaan korvaava tuote. Korvaavien tuotteiden osalta peruuttamisoikeutta ei voida sulkea pois. Mahdollisen palautuslähetyksen kustannukset ovat yrittäjän vastuulla.
  7. Riski tuotteiden vahingoittumisesta ja/tai katoamisesta on yrittäjällä siihen asti, kunnes tuotteet luovutetaan kuluttajalle tai etukäteen nimetylle ja yrittäjän tietoon saatetulle edustajalle, ellei nimenomaisesti toisin sovita.

  Osio 12 – Maksujen kesto: kesto, peruutus ja pidennys

  1. Kuluttaja voi milloin tahansa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen, joka koskee tuotteiden (myös sähkön) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, sovittuja irtisanomissääntöjä noudattaen ja enintään kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.
  2. Kuluttaja voi irtisanoa sopimuksen, joka on tehty määräajaksi ja joka koskee tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, milloin tahansa ennen määräajan päättymistä noudattaen sovittuja irtisanomisehtoja ja enintään yhden kuukauden irtisanomisaikaa.
  3. Kuluttaja voi viitata edellisissä kohdissa mainittuihin sopimuksiin ja:
  • peruuttaa milloin tahansa, ilman, että peruutus on rajoitettu tiettyyn ajankohtaan tai ajanjaksoon;
  • peruuttaa samalla tavalla kuin hän on tilauksen tehnyt;
  • irtisanoa aina samalla irtisanomisajalla, jonka yrittäjä on asettanut itselleen.

  Lisäosa

  4. Sopimusta, joka on tehty määräajaksi ja joka koskee tuotteiden (myös sähkön) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, ei voida jatkaa tai uudistaa hiljaisesti määräajaksi.
  4. Edellisestä kohdasta poiketen sopimusta, joka on tehty määräajaksi ja joka koskee päivittäisten uutisten ja viikoittaisten sanoma- ja aikakauslehtien säännöllistä toimittamista, voidaan hiljaisesti pidentää enintään kolmen kuukauden määräajaksi, jos kuluttaja on pidentänyt tätä voi irtisanoa sopimuksen pidennyksen päättyessä enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla.
  5. Määräajaksi tehtyä sopimusta, joka koskee tuotteiden tai palvelujen säännöllistä toimittamista, voidaan hiljaisesti jatkaa toistaiseksi vain, jos kuluttaja voi milloin tahansa irtisanoa sopimuksen enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla ja enintään kolmen kuukauden irtisanomisajalla, jos sopimus koskee päivä-, uutis- ja viikkosanomalehtien ja -aikakauslehtien säännöllistä, mutta harvemmin kuin kerran kuukaudessa tapahtuvaa toimittamista.
  6. Sopimus, joka koskee päivä-, uutis- ja viikkosanomalehtien ja aikakauslehtien säännöllistä toimittamista ja jonka kesto on rajoitettu (kokeilu- tai tutustumistilaus), ei jatku hiljaisesti, vaan se päättyy automaattisesti kokeilu- tai tutustumisjakson jälkeen.

  Kesto

  7. Jos sopimuksen kesto on yli vuosi, kuluttaja voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa vuoden jälkeen enintään kuukauden irtisanomisajalla, ellei kohtuullisuus ja tasapuolisuus estä irtisanomista ennen sovitun keston päättymistä.


  Osio 13 – Maksu

  1. Ellei toisin ole sovittu, kuluttajan velat on maksettava 7 työpäivän kuluessa 6 artiklan 1 kohdassa mainitun harkinta-ajan alkamisesta. Jos kyseessä on sopimus palvelun tarjoamisesta, tämä määräaika alkaa sen jälkeen, kun kuluttaja on saanut vahvistuksen sopimuksesta.
  2. Kuluttajalla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi yrittäjälle annetuissa tai ilmoitetuissa maksutiedoissa olevista epätarkkuuksista.
  3. Jos kuluttaja ei maksa määräajan kuluessa, yrittäjällä on oikeus, jollei lainsäädännöllisistä rajoituksista muuta johdu, periä kuluttajalle etukäteen tiedoksi annetut kohtuulliset kustannukset.

  Osio 14 – Valittelumenetelmät

  1.Yrittäjällä on riittävästi julkistettu valitusmenettely ja se käsittää valitukset tämän valitusmenettelyn mukaisesti.
  2. Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat valitukset on toimitettava yrittäjälle täydellisesti ja selkeästi kuvattuna kahden kuukauden kuluessa siitä, kun kuluttaja on havainnut puutteet.
  3. Yrittäjälle toimitettuihin valituksiin vastataan 14 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos reklamaatio vaatii ennakoitavissa olevaa pidempää käsittelyaikaa, yrittäjä vastaa 14 päivän kuluessa antamalla ilmoituksen vastaanottamisesta ja ilmoittamalla, milloin kuluttaja voi odottaa yksityiskohtaisempaa vastausta.
  4. Jos valitusta ei voida ratkaista keskinäisessä neuvottelussa, syntyy riita, johon sovelletaan riitojenratkaisumenettelyä.
  5. Valituksissa kuluttajan on ensin käännyttävä yrittäjän puoleen. Valituksia on mahdollista rekisteröidä myös eurooppalaisen ODR-foorumin kautta (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Reklamaatio ei keskeytä yrittäjän velvoitteita, ellei yrittäjä kirjallisesti toisin ilmoita.
  7. Jos yrittäjä toteaa valituksen perustelluksi, yrittäjä vaihtaa tai korjaa toimitetut tuotteet oman harkintansa mukaan maksutta.

  Osio 15 – Riidat

  1. Yrittäjän ja kuluttajan välisiin sopimuksiin, joihin sovelletaan näitä yleisiä sopimusehtoja, sovelletaan yksinomaan Alankomaiden lakia. Myös silloin, kun kuluttaja asuu ulkomailla.
  2. Wienin kauppasopimusta ei sovelleta.

  Osio 16 - Lisä- tai poikkeussäännökset


  Näistä yleisistä ehdoista poikkeavat lisämääräykset tai määräykset eivät saa olla kuluttajan vahingoksi, ja ne on kirjattava kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi säilyttää ne saatavillaan olevalla pysyvällä tallennusvälineellä.

  Sopii aikuisille

  Sisältää hanan

  Toimitus 3-6 päivän kuluessa

  Sopii jääkylpyyn